Misja szkoły

MISJA

Publicznego Gimnazjum Jezuitów

w Mysłowicach
Towarzystwo Jezusowe w oparciu o jezuicki model nauczania, proponuje następujący profil edukacyjno-pedagogiczny szkoły:

Szkoła będzie realizowała cele szkoły publicznej wzbogacone o etos pedagogiki ignacjańskiej. Nadrzędnym celem pedagogiki ignacjańskiej jest formacja społecznych elit i przywódców, którzy w duchu służby staną się mężczyznami i kobietami dla innych; to znaczy:

– otwartymi na nieustanny rozwój intelektualno-fizyczny,

– kompetentnymi w swoich dziedzinach,

– rozwijających się duchowo,

– przenikniętymi duchem miłości wobec innych,

– promującymi zasadę sprawiedliwości społecznej.

Powyższy cel osiągany jest w oparciu o duchowość św. Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów, którą charakteryzują następujące cechy:

 1. Szukanie i znajdywanie Boga we wszystkim, to znaczy odkrywanie duchowego aspektu w otaczającym świecie.
 2. Cura personalis, czyli indywidualna troska o każdego wychowanka.
 3. Rozwój ku wolności i odpowiedzialności. Ma na celu pomagać wychowankom krytycznie rozumieć świat i życie, które często pełne jest sprzeczności.
 4. Budowanie relacji z Jezusem, jako droga do pełni człowieczeństwa.
 5. Połączenie wiary i sprawiedliwości.
 6. Zaangażowanie w Kościele.
 7. Dążenie do doskonałości w duchu Magis (z łac. bardziej).
 8. Praca zespołowa.
 9. Ciągły rozwój.

 

W Publicznym Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach zakładamy ścisłą współpracę dzieci, nauczycieli i rodziców w zakresie działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych oraz profilaktycznych.

 

 

Zamierzone cele chcemy osiągnąć poprzez:

 

 1. oddziały do 20 uczniów,
 2. wykwalifikowaną kadrę,
 3. nowoczesne i dynamiczne kierowanie szkołą,
 4. wspieranie zadań szkoły przez zespół pedagogiczno-psychologiczny,
 5. pomoc uczniowi w zdobywaniu potrzebnych, praktycznych w życiu kompetencji i umiejętności, a przede wszystkim w budowaniu szacunku dla siebie i drugiego człowieka,
 6. wspieranie rozwoju ucznia zdolnego (rozwijanie talentów) i ucznia o specyficznych trudnościach w nauce,
 7. osiąganie jak najlepszych wyników w egzaminach zewnętrznych i analizowanie ich wyników oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy,
 8. udział uczniów w konkursach organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty i innych na szczeblu szkolnym, rejonowym, wojewódzkim,
 9. tworzenie dobrej przyjaznej atmosfery w szkole, opartej na szacunku i wzajemnym zrozumieniu, w której młody człowiek będzie czuł się bezpieczny, szanowany, a tym samym zmotywowany do wysiłku i rzetelnej pracy,
 10. rozwijanie samorządności wśród uczniów, w taki sposób, aby mogli oni czynnie współtworzyć rzeczywistość szkolną,
 11. przygotowanie szerokiej i ciekawej propozycji pozalekcyjnych zajęć uzupełniających i dodatkowych,
 12. dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły,
 13. tworzenie nowoczesnej bazy szkolnej, charakteryzującej się wysokimi standardami programowymi, funkcjonalnymi, estetycznymi i bezpieczeństwa oraz pracowni przedmiotowych, podnoszących wydajność, atrakcyjność i efektywność pracy ucznia i nauczyciela,
 14. pełną współpracę z rodzicami, a w niej stwarzanie możliwości aktywności rodziców na rzecz społeczności szkolnej.

 

Szczegółowe cele i zadania Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach, jak i sposoby ich osiągania i konkretnego działania opisane są w Statucie jak i szczegółowych planach pracy na każdy rok szkolny.